Úvodní strana » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

pro poskytování překladatelských služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROFIPŘEKLADATEL, S.R.O.

ČLÁNEK I.

USTANOVENÍ NA ZAČÁTEK

 1. Obchodní podmínky jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Tyto obchodní podmínky upravují zejména vztah mezi zhotovitelem překladatelskou agenturou Profipřekladatel a spotřebitelem či jinou právnickou osobou, která provede závaznou objednávku na kteroukoliv poskytovanou službu Zhotovitele v oblasti vyhotovení překladů, korektur, tlumočení a dalších služeb poskytovaných Zhotovitelem. Pojmosloví jednotlivých Služeb je uvedeno v článku II.
 2. Tyto OP tvoří nedílnou součást uzavírané smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem a to na objednávky uzavřené bez písemné formy, tak na smlouvy uzavřené v písemné formě, či smlouvy uzavřené prostřednictvím e-mailové komunikace.
 3. Dle § 1751 občanského zákoníku platí, že odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

 

ČLÁNEK II.

DEFINICE

 1. OP“ se v těchto podmínkách rozumí Obchodní podmínky specifikované v Čl. I odst. 1;
 2. OZ“ se v těchto OP rozumí zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 3. Profipřekladatel“ se v těchto OP rozumí PROFIPŘEKLADATEL, s.r.o., IČO: 08424641, DIČ:  08424641, se sídlem Pod Velkým hájem 1424/9, Praha 5, jednající jednatelem Markem Auterským;
 4. „Objednatel“ se v těchto OP rozumí kterákoliv fyzická, či právnická osoba, která provede závaznou objednávku na služby Profipřekladatele;
 5. Služba“ se v těchto OP rozumí překlad, odborný překlad, překlad malého rozsahu, překlad velkého rozsahu, expresní překlad, ultra expresní překlad, soudní překlad, korektura, celková korektura, gramatická korektura, stylistická korektura, korektura malého rozsahu, korektura velkého rozsahu, tlumočení, standardní tlumočení, simultánní tlumočení, konsekutivní tlumočení, tlumočení po telefonu, tlumočení se soudním razítkem, tlumočení v zahraničí, turistické tlumočení, tlumočnická technika;
 6. Normostrana“ se v těchto OP rozumí text o délce 1800 znaků;
 7. „Překlad“ se v těchto OP rozumí překlad z nebo do jazyka dle objednávky Objednatele. Překlad má zároveň níže uvedené mutace.;
 8. „Odborný překlad“ se v těchto OP rozumí Překlad technických, strojírenských, lékařských, právních a jiných odborných textů dle objednávky Objednatele;
 9. Překlad malého rozsahu“ se v těchto OP rozumí Překlad o rozsahu do dvaceti (20) Normostran;
 10. Překlad velkého rozsahu“ se v těchto OP rozumí Překlad o rozsahu nad dvacet (20) Normostran;
 11. „Expresní překlad“ se v těchto OP rozumí Překlad pěti (5) a více Normostran dodaný do 24 hodin od akceptace objednávky;
 12. Ultra expresní překlad“ se v těchto OP rozumí Překlad jedné (1) a více Normostran dodaný týž den, kdy proběhla akceptace objednávky;
 13. „Soudní překlad“ se v těchto OP rozumí Překlad ověřený překladatelem jmenovaným Krajským či Městským soudem;
 14. Korektura“ se v těchto OP rozumí korekce již přeloženého, nebo sepsaného textu. Korektura má zároveň níže uvedené mutace.;
 15. Celková korektura“ se v těchto OP rozumí kompletní korektura dokumentu;
 16. Gramatická korektura“ se v těchto OP rozumí oprava gramatických chyb (nezahrnuje stylistickou úpravu textu);
 17. Stylistická korektura“ se v těchto OP rozumí stylistickou úpravu textu tak, aby byl ucelený a srozumitelný;
 18. Korektura malého rozsahu“ se v těchto OP rozumí Korektura dokumentu o rozsahu do dvaceti (20) Normostran;
 19. Korektura velkého rozsahu“ se v těchto OP rozumí Korektura dokumentu o rozsahu nad dvacet (20) Normostran;
 20. Tlumočení“ se v těchto OP rozumí tlumočení mluveného textu tlumočníkem z nebo do jazyku dle objednávky Objednatele. Tlumočení má zároveň níže uvedené mutace.;
 21. Standardní tlumočení“ se v těchto OP rozumí Tlumočení tlumočníkem, který nebyl jmenován Krajským či Městským soudem;
 22. Simultánní tlumočení“ se v těchto OP rozumí konferenční Tlumočení dvou (2) a více tlumočníků, kteří tlumočí současně s řečníkem;
 23. Konsekutivní tlumočení“ se v těchto OP rozumí Tlumočení tlumočníkem, který tlumočí ústní projev řečníka po odmlčení řečníka;
 24. Tlumočení po telefonu“ se v těchto OP rozumí Tlumočení tlumočníkem prostřednictvím telefonátu, Skypu či jiného obdobného zařízení;
 25. Tlumočení se soudním razítkem“ se v těchto OP rozumí Tlumočení tlumočníkem jmenovaným Krajským či Městským soudem;
 26. Tlumočení v zahraničí“ se v těchto OP rozumí Tlumočení v zahraničí, Objednatel hradí zároveň nad rámec ceny diety a zajistí dopravu společně s ubytováním, pokud není dohodnuto jinak;
 27. Turistické tlumočení“ se v těchto OP rozumí Tlumočení pro turisty, tedy komentované prohlídky;
 28. Tlumočnická technika“ se v těchto OP rozumí pronájem, doprava a instalace technického vybavení potřebného k objednanému Tlumočení;

 

ČLÁNEK III.

OBJEDNÁVÁTE SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU?

 1. Uzavření smluvního vztahu prostřednictvím e-mailu mezi Objednatelem a Zhotovitelem je detailně rozvedeno v tomto článku OP.
 2. Objednatel provede nezávaznou poptávku prostřednictvím e-mailu na adresu info@profiprekladatel.cz, či na adrese https://www.profiprekladatel.cz/poptavka, kde vyplní veškeré potřebné údaje, které slouží Zhotoviteli pouze pro účely vytvoření cenové kalkulace.
 3. Při nezávazné poptávce je zapotřebí uvést zejména:

  a) jméno Objednatele;

  b) e-mailové spojení na Objednavatele;

  c) telefonní spojení na Objednavatele pro účel verifikace Zhotovitelem;

  d) typ zakázky (překlad, korektura, soudně ověřený překlad, soudní tlumočení, doprovodné tlumočení, konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, tlumočnická technika či jiné služby;

  e) lhůta pro vyhotovení Služby;

  f) jiné podstatné informace k požadované Službě, či zdrojový dokument, ze kterého má být v případě překladu či korektury vycházeno.
  (dále jen „Nezávazná poptávka“)

 4. Při splnění náležitostí Nezávazné poptávky je Zhotovitel schopen sestavit cenovou kalkulaci na poptávanou Službu, kterou obratem po jejím zpracování zašle Objednateli na jím uvedený kontaktní údaj z Nezávazné poptávky, a to nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne zaslání takové poptávky, zpravidla však ještě týž pracovní den.
 5. Cenová nabídka musí obsahovat zejména:

  a) typ zakázky;

  b) termín předání Služby;

  c) cenovou nabídku.
  (dále jen „Cenová nabídka“)

 6. Pro vznik smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a Objednatelem je zapotřebí, aby Objednatel srozumitelně uvedl, že Cenovou nabídku akceptuje. Akceptací Cenové nabídky vzniká mezi Zhotovitelem a Objednatelem platný smluvní vztah.

 

ČLÁNEK IV.

JAK JE TO S PŘEKLADY?

                 Podstatné informace k požadovanému Překladu

 1. Objednatel bere na vědomí, že pro co nejpřesnější vyhotovení Překladu je nutné sdělit účel, pro který bude Překlad použit a další podstatné informace k Překladu.
 2. Pokud Objednatel tyto informace Profipřekladateli včas nesdělí, má se za to, že Překlad je vyhotoven pro obecný účel.
 3. Pokud zdrojový text, ze kterého je při Překladu vycházeno obsahuje méně známé zkratky, zkratky používané výhradně Objednatelem, či vysoce odbornou terminologii, zavazuje se Objednatel poskytnout maximální možnou součinnost k tomu, kterou po něm lze spravedlivě požadovat tak, aby byl naplněn účel objednaného Překladu.
 4. Za podstatnou informaci se má taktéž představa grafické úpravy výsledného Překladu, pakliže Objednatel řádně a dostatečně nespecifikuje požadavek na výslednou grafickou úpravu Překladu, bude mu dodán překlad ve standardní grafické podobě u překladů obvyklé.
  (odst. 1-4 dále jen „Podstatné informace k Překladu“)
 5. Pro vyloučení pochybností se má za to, že pokud Objednatel neuvede Podstatné informace k Překladu řádně a včas, zaniká jeho právo na uplatnění reklamace, pokud nebude s výsledným Překladem spokojen co do grafické úpravy a překladu vysoce odborné terminologie, či méně známých zkratek.
 6. Pro případ, že Profipřekladatel vyzve Objednatele k součinnosti a určí mu lhůtu k jejímu poskytnutí, Objednatel se zavazuje takovou součinnost poskytnout. Pokud ve lhůtě určené Profipřekladatelem Objednatel tuto součinnost neposkytne, má Profipřekladatel právo zajistit náhradní plnění na účet Objednatele, nebo upozorní Objednatele na možnost odstoupení od smlouvy, pokud ani v takovém případě Objednatel nepřistoupí k součinnosti, Profipřekladel má právo od smlouvy odstoupit.

  Cena za Překlad
 7. Výše všech cen za Překlad je uvedena v Ceníku tvořící nedílnou součást těchto OP.
 8. Ceny v Ceníku jsou uváděny bez DPH.
 9. Uvedené ceny za Překlad v Ceníku nemusí odpovídat výsledné Cenové nabídce, neboť na výslednou Cenovou nabídku může působit mnoho jiných faktorů jako je náročnost textu, kvalita zdrojového dokumentu, nadstandardní požadavky Objednatele apod.
 10. Pokud nelze předem určit počet znaků ze zdrojového dokumentu, provede Profipřekladatel předběžný odhad, od kterého je možné se odchýlit. Na tuto skutečnost je Objednatel upozorněn a akceptací Cenové nabídky zároveň přijímá případné navýšení konečné ceny oproti cenové nabídce a tuto se zavazuje uhradit.

  Dodání Překladu
 11. Po vyhotovení Překladu je Objednatel povinen tento překlad převzít bez zbytečného odkladu obvyklým způsobem pro zvolený způsob dodání Překladu.'

  Dodání provozovatelem poštovních služeb
 12. Pokud Profipřekladatel zasílá vyhotovený Překlad prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je Objednatel povinen přijmout takové opatření, aby nebylo doručení Překladu jakkoliv ztíženo (rozpoznatelné označení listovní schránky na adrese apod.).
 13. Pokud Objednatel nebyl provozovatelem poštovních služeb zastižen, má se za to, že Překlad odeslaný s využitím provozovatele poštovních služeb došel třetí pracovní den po odeslání, byl-li však odeslán na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

  Dodání e-mailem

 14. Pokud Profipřekladatel zasílá vyhotovený Překlad prostřednictvím e-mailu, je Objednatel povinen přijetí takové Překladu Profipřekladateli potvrdit. Pakliže toto neučiní ani druhý pracovní den po odeslání Překladu má se za nesporné, že Překlad byl řádně dodán.

  Převzetí na pobočce
 15. Pokud Objednatel přebírá vyhotovený Překlad osobně, je povinen převzetí potvrdit podpisem na dodacím listu.

  Předávání Překladu po částech
 16. Předává-li se Překlad po částech, použijí se ustanovení těchto OP obdobně jako při předání již vyhotoveného Překladu.
 17. V takovém případě vzniká nárok na zaplacení části Překladu dnem předání takové každé jednotlivé části.

  Osobní dodání Profipřekladatelem
 18. Osobní dodání Překladu Profipřekladatelem je možné po předchozí domluvě, kdy za tento úkon bude počítán příplatek dle místa dodání. Pokud Objednatel na místě určení nemůže převzít Překlad osobně je povinen zajistit či pověřit jinou osobu, která ho v této věci zastoupí. Pro případ, že Objednatel ani jím pověřená osoba Překlad nepřevezme, postupuje Profipřekladel obdobně, jako by Objednatel zvolil způsob dodání provozovatelem poštovních služeb. Objednatel je zároveň povinen uhradit veškeré vzniklé náklady s takovým dodáním Překladu.

  Vlastnické právo k Překladu
 19. Vlastnické právo k Překladu přechází na Objednatnele úplným zaplacením ceny za Překlad. Cena za Překlad se má zaplacenou ve chvíli, kdy budou prostředky připsány na bankovní účet Profipřekladatele, nebo složeny oproti příjmovému pokladnímu dokladu do pokladny Profipřekladatele.

  Záruka a reklamace Překladu
 20. Profipřekladatel poskytuje záruku na překlad v délce dvou (2) měsíců od předání Překladu. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že Objednatel je oprávněn u Profipřekladatele uplatnit nároky z vad ve lhůtě do dvou (2) měsíců ode dne předání Překladu.
 21. Překlad se má za vadný, pakliže obsahuje smyslové či gramatické chyby, nebo větší množství překlepů.
 22. Překlad nelze reklamovat z důvodu nesouladu s jeho zamýšleným využitím, pakliže Objednatel nesdělil Profipřekladateli Podstatné informace k překladu.
 23. Objednatel uplatní reklamaci u Profipřekladatele písemně. V takové reklamaci musí Objednatel uvést důvod reklamace a odkázat na konkrétní místa, která shledává jakožto chybná.
 24. Objednatel je povinen v prvé řadě překlad reklamovat u Profipřekladatele, který provede kontrolu určených chyb a bez zbytečného odkladu vyrozumí Objednatele o stavu reklamačního řízení. Jestliže Objednatel bez vědomí Profipřekladatele zadá opravu Překladu jinému subjektu, má se za to, že porušil podmínky reklamačního řízení a v takovém případě ztrácí nárok na jakoukoliv náhradu za úpravu jiným subjektem a také nárok z vadného plnění.
 25. Pro případ uznání reklamace jako důvodné, Objednatel umožní Profipřekladateli uvést překlad do bezvadného stavu v přiměřené lhůtě odpovídající rozsahu opravovaných nedostatků. V takovém případě Profipřekladatel poskytne přiměřenou slevu, minimálně však ve výši 10%.
 26. Pro případ, že ani po úpravě chybných částí Překladu nebude Objednatel považovat Překlad za bezvadný, Profipřekladatel i Objednatel se zavazují společně vybrat nezávislého soudního tlumočníka jmenovaného Městským či Krajským soudem, který provede revizi překladu v komparaci se zdrojovým textem a následně o tomto vyhotoví posudek.
 27. Pro případ uplatnění nezávislého posouzení soudním tlumočníkem dle bodu 26 uhradí zálohu na tento posudek Profipřekladatel. Pro případ, že bude soudním tlumočníkem shledán překlad jako bezvadný, náklady na vyhotovení posudku hradí Objednatel.
 28. V případě špatné čitelnosti zdrojového dokumentu zaniká pro případ chybovosti v Překladu Objednateli nárok na uplatnění reklamce.
 29. Pro případ, že by vadným překladem byla způsobena Objednateli škoda, odpovídá Profipřekladatel co do výše ceny Překladu.

  Odstoupení od smlouvy k Překladu
 30. Objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv v průběhu vyhotovování Překladu odstoupit.
 31. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně.
 32. V případě odstoupení od smlouvy o vyhotovení Překladu je Objednatel povinen uhradit veškeré vzniklé náklady na již zhotovenou část Překladu. Pro případ, že byl Překlad již zcela vyhotoven, Objednatel je povinen uhradit celou cenu za takový Překlad.
   

ČLÁNEK V.

JAK JE TO S TLUMOČENÍM?

                 Podstatné informace k požadovanému Tlumočení

 1. Objednatel bere na vědomí, že pro co nejpřesnější Tlumočení je nutné sdělit účel, pro který bude tlumočník provádět Tlumočení.
 2. Pokud Objednatel nesdělí účel, pro který má být Tlumočení provedeno má se za to, že Tlumočení proběhne za obvyklým účelem, které nevyžaduje výběr tlumočníka se specializací na určitou problematiku.
  (odst. 1-2 dále jen „Podstatné informace k Tlumočení“)
 3. Pokud Objednatel nesdělí Podstatné informace k Tlumočení, má se za to, že Tlumočení proběhne za obvyklým účelem, který nevyžaduje výběr tlumočníka se specializací na určitou problematiku.

  Cena za Tlumočení
 4. Výše všech cen za Tlumočení je uvedena v Ceníku tvořící nedílnou součást těchto OP.
 5. Ceny v Ceníku jsou uváděny bez DPH.
 6. Uvedené ceny za Tlumočení v Ceníku nemusí odpovídat výsledné Cenové nabídce, neboť na výslednou Cenovou nabídku může působit mnoho jiných faktorů jako je náročnost Tlumočení, místo tlumočení či nadstandardní požadavky Objednatele apod.
 7. Pokud nelze předem určit délku Tlumočení, provede Profipřekladatel předběžný odhad, od kterého je možné se odchýlit. Na tuto skutečnost je Objednatel upozorněn a akceptací Cenové nabídky zároveň přijímá případné navýšení konečné ceny oproti cenové nabídce a tuto se zavazuje uhradit.

  Podklady k Tlumočení
 8. Pokud je zapotřebí k Tlumočení předem nastudovat podklady pro přípravu tlumočníka na kterýkoliv tlumočnický úkon, zavazuje se Objednatel tyto podklady poskytnout nejpozději (3) pracovní dny před plánovaným Tlumočením, pokud má být Tlumočení většího rozsahu, ke kterému je nutno nastudovat vícero podkladů, zavazuje se objednatel poskytnout takové podklady nejpozději (7) pracovních dnů před plánovaným Tlumočením.
 9. Poskytnuté podklady jsou považovány za důvěrné a tak s nimi bude i zacházeno.

  Odmítnutí Tlumočení tlumočníkem
 10. Tlumočník je oprávněn odmítnout Tlumočení pro případ, že budou jakkoliv ztíženy podmínky pro Tlumočení, tedy zejména nebudou zajištěny obvyklé podmínky pro důstojné Tlumočení.
 11. V takovém případě tlumočník o takovém stavu vyrozumí Profipřekladatele.

  Ostatní náklady spojené s Tlumočením
 12. Pokud není dohodnuto jinak, dopravu tlumočníka na místo Tlumočení hradí Objednatel.
 13. Za každou promeškanou hodinu z a na místo tlumočení může být účtován zvláštní příplatek.

  Vyslání tlumočníka na Tlumočení v zahraničí
 14. Vyslání tlumočníka na Tlumočení v zahraničí upraví samostatná smlouva, pro kterou tyto OP neplatí.

  Reklamace Tlumočení
 15. Objednatel je povinen ihned po ukončení Tlumočení potvrdit Profipřekladateli, že Tlumočení proběhlo řádně, pakliže tak neučiní nejpozději do tří hodin od provedeného Tlumočení, má se za to, že Tlumočení proběhlo řádně a bezvadně.
 16. Tlumočení se má za vadné, pokud nebylo provedeno v souladu s objednávkou. V takovém případě je Objednatel povinen do tří hodin od vadného Tlumočení tlumočníka vyrozumět telefonicky Profipřekladatele a nejpozději do (2) pracovních dnů tuto reklamaci uplatnit písemně.
 17. Tlumočení nelze reklamovat, pakliže nebyly sděleny Podstatné informace k Tlumočení.
 18. Pro případ, že by vadným Tlumočením byla způsobena Objednateli škoda, odpovídá Profipřekladatel co do výše ceny Tlumočení.
 19. Pro reklamaci Tlumočení, které tento článek neupravuje, použijí se přiměřeně OP pro Překlady.

  Odstoupení od smlouvy o Tlumočení
 20. Objednatel je oprávněn od smlouvy o Tlumočení odstoupit.
 21. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně.
 22. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě: 

  a) Delší než 48 hodin před plánovaným Tlumočením je Objednatel povinen uhradit 25% z ceny Tlumočení;

  b) Kratší než 48 hodin, zároveň delší než 24 hodin, je Objednatel povinen uhradit 50% z ceny Tlumočení;

  c) Kratší než 24 hodin, zároveň nikoliv ve stejný den Tlumočení, je Objednatel povinen uhradit 80% z ceny Tlumočení;

  d) V den Tlumočení 100% z ceny Tlumočení.

 23. Pro případ odstoupení dle odst. 22 tohoto článku, je Objednateli vystavena faktura za Tlumočení ve stejném režimu, ve kterém by byla vystavena, pokud by Tlumočení proběhlo, pokud vznikly tlumočníkovi jakékoliv náklady s přípravou na Tlumočení, tyto budou Objednateli v plné výši doúčtovány.

 

ČLÁNEK VI.

JAK JE TO S KOREKTUROU?

 1. Pro Korektury se použijí přiměřeně veškeré ustanovení OP pro Překlady.

 

 

ČLÁNEK VII.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

                 Podklady pro platby

 1. Pro veškeré úhrady ceny za provedené služby se jako podklad použije daňový doklad.

  Splatnost
 2. Splatnost, pokud není stanoveno jinak, je 14 dní od vystavení daňového dokladu.

  Smluvní pokuta
 3. V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu je Objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den v prodlení.

 

ČLÁNEK IV.

ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Pro řešení sporů ze smluvního vztahu mezi Profipřekladatelem a Objednatelem se použijí veškeré dostupné mimosoudní prostředky.
 2. V prvé řadě se Objednatel zavazuje strpět po dobu nezbytně nutnou posouzení kterékoliv služby nezávislým překladatelem, či tlumočníkem. Pro případ, že s posouzením kvality služby nezávislým překladatelem, či tlumočníkem nebude Objednatel spokojen, obrátí se společně na tlumočníka jmenovaného Městským či Krajským soudem. Pro případ, že s posouzením kvality služby tlumočníkem jmenovaným Městským či Krajským soudem nebude Objednatel spokojen, může se obrátit na mimosoudní vyřešení prostřednictvím České obchodní inspekce, či na věcně a místně příslušný obecný soud v sídle Profipřekladatele.

 

ČLÁNEK V.

ZÁKAZ OSLOVENÍ PŘEKLADATELŮ, KOREKTORŮ ČI TLUMOČNÍKŮ

 1. Objednatel se zavazuje k tomu, že bez písemného souhlasu Profipřekladatele nebude kontaktovat překladatele, tlumočníka či korektora, na kterého získal kontakt od Profipřekladatele v souvislosti s prováděnou službou prostřednictvím výše uvedených.
 2. Pro případ, že dojde k ujednání mezi Objednatelem a překladatelem, tlumočníkem či korektorem bez souhlasu Profipřekladatele, je Objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou zakázku, kterou si nechá takovým překladatelem či tlumočníkem vypracovat.

 

ČLÁNEK V.

ZÁSADA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Profipřekladatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané Profipřekladatelem jsou přísně důvěrné. Profipřekladatel s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
 2. Profipřekladatel shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, resp. čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Jednotlivé účely, pro které Profipřekladatel údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.
 3. Profipřekladatel vydává toto prohlášení především za účelem dostatečné informovanosti Objednatelů jakožto fyzických osob, za jakým účelem, jaké údaje, po jakou dobu a kdo k těmto údajům bude mít přístup.

  Zpracovávané údaje
 4. Profipřekladatel je oprávněn zpracovávat pouze osobní údaje z kategorie adresní a identifikační údaje, což je zejména jméno, příjmení, telefonní spojení, e-mailové spojení, adresa bydliště, nebo sídla apod.
 5. Profipřekladatel zpracovává údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucího ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, dále po dobu, kterou je Profipřekladatel povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste Profipřekladateli udělili souhlas. 
 6. Profipřekladatel dále uchovává vaše osobní údaje zejména na základě oprávněného zájmu, kterým se rozumí např. účinná obhajoba v případě sporu, doba zpracování v takovém případě činí 4 roky od uplynutí předání objednávky a tato doba se prodlužuje o dobu, pro kterou je veden případný spor. Profipřekladatel chce svým Objednatelům poskytovat stále kvalitnější služby a případně poskytovat služby nové a lepší, chce bránit maření takové činnosti, jako např. zamezení podvodných objednávek apod. Dále chce Profipřekladatel plnit další zákonné povinnosti, které jsou např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a jiným orgánům veřejné moci, které mohou mít oprávněný zájem na získání informací, které se dozvěděl Profipřekladatel v rámci své podnikatelské činnosti.
 7. Osobní údaje jsou profipřekladatelem zpracovány manuálně i automatizovaně. Profipřekladatel je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně, například pro vytvoření statistických informací o již proběhách zakázkách.
 8. Profipřekladatel uchovává osobní údaje na základě souhlasu, který Objednatel uvedl ve své objednávce, která byla realizována. Pro případ, že taková objednávka realizována nebyla, Profipřekladatel osobní údaje neprodleně odstraní ze svých evidencí.
 9. Osobní údaje Objednatele Profipřekladatel nikdy nepředá třetí osobě.
 10. Objednatel má zároveň právo požádat o výmaz svých osobních údajů.
 11. Obejdnatel má zároveň právo požádat o omezení zpracování osobních údajů.
 12. Pro případ, že má Objednatel pochybnosti o tom, jak je nakládáno s jeho osobními údaji, může podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

ČLÁNEK V.

USTANOVENÍ O OP

 1. Tyto OP jsou platné a účinné od 01. 12. 2018
 2. Profipřekladatel si vyhrazuje na změnu těchto OP. Nové znění OP musí být vyvěšeno na webových stránkách http://www.profiprekladatel.cz, staré znění OP bude archivováno.
 3. V případě, že některé z ustanovení těchto OP bude shledáno neplatným, ostatní ustanovení zůstávají platná a účinná. Profipřekladatel i Objednatel se pro případný spor zavazují neplatná ustanovení nahradit novými platnými ujednáními svým obsahem co nejbližšími původnímu významu. Do doby nahrazení neplatných ustanovení platnými právními ustanoveními, platí mezi Profipřekladatelem a Objednatelem ustanovení zákona svým obsahem nejbližší skutečné vůli stran, vyjádřené v těchto OP.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení 

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.