Úvodní strana » Co vše překládáme

Co vše překládáme

 

Beletrie 

Překlady literárních jsou velmi specifickou činností překladatelských služeb. Naši překladatelé zabývající se těmito překlady splňují všechny potřebné požadavky jako je dokonalá znalost výchozího a cílového jazyka, cit pro styl a v neposlední řadě také literární nadání. Překladatel musí být schopen zcela se „vložit“ do atmosféry díla, zachovat uměleckou stránku překladu a vystihnout v cílovém jazyce záměr autora.
 

Dopisy

Překlady obchodních dopisů (pozvánka, nabídka, poptávka, odpověď na nabídku či poptávku, objednávka, urgence, upomínka, reklamace), dopisů fyzických osob právnickým osobám a institucím, úředních dopisů, motivačních dopisů, osobních dopisů apod.


Dokumentace a návody přístrojů v medicíně

Zajistíme překlady dokumentace a návodů jakýchkoliv nástrojů, přístrojů, materiálu či jiného předmětu, který je používán pro diagnózu, monitorování, léčbu, kompenzaci při zraněních nebo tělesném postižení, zkoumání částí těla, rehabilitace apod. Jedná se například o RTG přístroje, přístroje magnetické rezonance, tomografie, pH-metry, teploměry, separační techniky, spektrofotometry, přístroje pro genetickou analýzu, přístroje pro měření fyzikálních a chemických veličin, přístroje pro elektrofyziologická měření (EKG, EEG), audiologické přístroje, endoskopy, tonometry, přístroje pro radioterapii, přístroje pro ultrazvukovou či laserovou terapii, operační lampy, robotická zařízení, přístroj pro náhradu a podporu orgánů apod.


Diplomy a osvědčení

Překládáme vysokoškolské diplomy, diplomy různých specializací, diplomy celoživotního vzdělávání, profesní osvědčení, osvědčení k revizím, osvědčení zdravotní způsobilosti, veterinární osvědčení, osvědčení o technické způsobilosti, lodní osvědčení, osvědčení leteckého provozovatele, osvědčení o původu zboží, osvědčení pro léčiva, osvědčení advokáta, osvědčení instruktora, kvalifikované a komerční certifikáty, certifikáty kvality, profesní certifikáty, certifikáty způsobilosti výrobce apod.


Farmaceutické studie

Zajišťujeme překlady studií zabývajících se oborem farmacie, tedy výzkumem, výrobou, distribucí, skladováním a výdejem léčiv pro pacienty. Překlad disciplín farmacie jako je farmakologie (účinek léčiv, farmaceutická technologie (výroba a příprava léčiv), farmakognozie (léčiva přírodního původu), kontrola léčiv (kontrola kvality léčiv), farmaceutická chemie (vztah chemické struktury léčiv a jejich účinek), sociální farmacie (fungování farmacie a její postavení ve společnosti).


Hudební texty

V případě písňových textů si je překladatel vědom toho, že je nutné pochopit nejen celkový smysl autorova sdělení, ale i znát kontext a v neposlední řadě osobnost autora, konkrétní informace z jeho života apod.


Informace a dotazníky pro pacienty 

Zajistíme překlady informací pro pacienty, které jsou zásadní formou komunikace mezi lékařem a pacientem a které dále mohou pacienta instruovat např. v případě následné edukace pacientů po prodělání těžké nemoci jako je např. infarkt myokardu apod.Překládáme dotazník spokojenosti pacientů, dotazníky vstupní prohlídky, genetické dotazníky, gynekologicko-porodnické dotazníky, dotazníky pro hodnocení potřeb pacientů atd.


Klinické studie a výzkumy

Překládáme klinické studie a výzkumy farmaceutických firem, které před uvedením léku na trh musí otestovat lék v několika fázích klinického hodnocení pod dozorem státních institucí.


Klinické protokoly

Zajistíme překlad klinických protokolů, tedy popisů ideálních postupů péče o pacienty s jednotlivými diagnózami a stavy, vycházejících z realizovaných klinických testů, které identifikují slabá místa jednotlivých procesů a jsou zdrojem optimálních řešení v oblasti medicíny.


Korespondence

Překlady obchodní korespondence (pozvánka, nabídka, poptávka, odpověď na nabídku či poptávku, objednávka, urgence, upomínka, reklamace), dopisů fyzických osob právnickým osobám a institucím, úředních dopisů, motivačních dopisů, osobních dopisů apod.


Lékařské zprávy a dokumentace

Překládáme lékařské zprávy s uvedením záznamů z dekursu, anamnézy, laboratorních výsledků nebo speciálního vyšetření. Dále zajišťujeme překlady zdravotní dokumentace jako je lékařská zdravotní dokumentace (informace vztahující se k poskytování zdravotní péče), ošetřovatelská zdravotní dokumentace (informace vztahující se k poskytování OSE péče) nebo provozní dokumentace (informace dokládající fungování provozu), a překlady dalších typů dokumentací jako je chorobopis, radiologické nálezy, ošetřovatelské záznamy apod.


Lokalizace www stránek

Kvalitní webová prezentace je klíčem k úspěchu podnikání společností, které chtějí své aktivity zaměřit nejen na český trh, ale získat i zahraniční klienty. Lokalizace textů a webových stránek je zvláštním druhem překladů, který zohledňuje zvyklosti země cílového jazyka. Text a grafika zdrojových webových stránek jsou převedeny do cílových jazyků tak, aby jejich obsah odpovídal požadavkům a představám potenciálních cílových zákazníků. Pokud hodláte prezentovat vaše webové stránky v další jazykové mutaci, náš tým zkušených překladatelů je vám k dispozici.


Manuály, příručky, návody

Překlady manuálů, uživatelských příruček a návodů, jako jsou návody k použití či obsluze, manuály pro tvorbu a zavádění standardů kvality, instalační manuály apod.


Novinové články

Základem překladu novinových článků je zachovat stejnou formu sdělení a srozumitelnosti pro čtenáře. Například již titulek článku obsahující zhuštěnou informaci vyžaduje kompaktní a funkční překlad. Zatímco u obecných článků je třeba přesného a přitom funkčního překladu, v případě specializovaných článků, jako jsou například informace z oblasti ekonomie a obchodu, strojírenství, medicíny či IT a telekomunikací je nutné, aby překladatel měl i odborné znalosti z těchto oborů.


Obchodní korespondence

Překlady obchodních dopisů (pozvánka, nabídka, poptávka, odpověď na nabídku či poptávku, objednávka, urgence, upomínka, reklamace), smlouvy, korespondence, dopravní, pojišťovací a celní dokumenty, výroční a auditorské zprávy, manažerské smlouvy, mandátních smlouvy, smlouvy o výkonu funkce jednatele, zakladatelské jistiny, konkurenčních doložky, smlouvy o kontrolní činnosti, kupních smlouvy, pojistné smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o prodeji podniku, smlouvy o přepravě, zprostředkovatelské smlouvy apod.


Oddací listy

Překlady matričních dokladů – oddacích listů vydaných matričním úřadem. Zajistíme rovněž překlad se soudním ověřením.


Osvědčení

Překládáme profesní osvědčení, osvědčení k revizím, osvědčení zdravotní způsobilosti, veterinární osvědčení, osvědčení o technické způsobilosti, lodní osvědčení, osvědčení leteckého provozovatele, osvědčení o původu zboží, osvědčení pro léčiva, osvědčení advokáta, osvědčení instruktora, kvalifikované a komerční certifikáty, certifikáty kvality, profesní certifikáty, certifikáty způsobilosti výrobce apod.


Patenty v oboru medicíny

Překlady průmyslově využitelných vynálezů z oboru medicíny, jako je například molekulární a buněčná biologie, molekulární embryologie a farmakologie, neurofyziologie, neurochemie, neuropatologie, neurofarmakologie, genotoxikologie apod.


Pasy a průkazy

Překlad cestovních identifikačních dokladů jako je cestovní pas – cestovní doklad konkrétní osoby, který slouží pro vstup do jiných států, služební pas, diplomatický pas, náhradní cestovní pas Evropské unie nebo jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy. Zajistíme rovněž překlad se soudním ověřením.


Poezie

Překlady poezie jsou naprosto specifickým typem překladu. Naši překladatelé vždy především velmi dobře ovládají jazyk, z kterého je poezie překládána, jsou si vědomi toho, že básnický text má vždy několik poloh či vrstev chápání a že si musí všímat mnohých konotací původního textu. Rovněž ovládají základy versologie, zkoumají celkovou stavbu textu a dle jednotlivých funkcí vystavějí výslednou konstrukci básně.


Protokoly

Překládáme zápisy z úředních jednání, tedy např. u soudu, na správních nebo finančních úřadech, na policii apod.


Rodné listy

Překlady matričních dokladů – rodných listů vydaných matričním úřadem. Zajistíme rovněž překlad se soudním ověřením.


Smlouvy

Překlady pracovních smluv, dohod o provedení práce, smluv o dílo, manažerských smluv, mandátních smluv, smluv o výkonu funkce jednatele, zakladatelských jistin, konkurenčních doložek, smluv o kontrolní činnosti, kupních smluv, pojistných smluv, smluv o vkladovém či běžném účtu, smluv o úvěru, smluv o obchodním zastoupení, smluv o prodeji podniku, smluv o přepravě, darovacích smluv, nájemních smluv, smluv reklamě, smluv o vytvoření autorského díla, sponzorských smluv, licenčních smluv, zástavních smluv, zprostředkovatelských smluv apod.


Specifická témata

Překlady specifických témat jako jsou interkulturní školení, školení systémů řízení kvality ISO, školení BOZP a PO, krizový management, zlepšování podnikových procesů, školení soft skills, specifická témata pro sociální oblast, státní a veřejnou správu apod.


Technologické postupy

Profesionální překlady technologických postupů, příruček a návodů jsou naprosto nezbytnou součástí zdárné implementace technologií. Náš tým překladatelů se postará o precizní zpracování potřebných dokumentů.


Tv, film a video

Zajistíme překlady televizních programů, filmů a videí, naši překladatelé vždy překládají až po důkladné analýze daného regionu, ze kterého je audiovizuální záznam pořízen. Důležité je zachování geografických, kulturních a sociokulturních konotací a znalost specifik dané země.


Úmrtní listy

Překlady matričních dokladů – úmrtních listů vydaných matričním úřadem. Zajistíme rovněž překlad se soudním ověřením.


Vědecké práce

Překlady odborných či vědeckých prací a diplomových prací, jejichž cílem a účelem je shrnout a popsat teoretické přístupy, obohatit teorii o další teoretické poznatky, vytvořit metodickou pomůcku, apod.


Výpisy z rejstříku trestů

Překlady výpisů z evidence rejstříku trestů, v němž jsou uvedena všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen. Zajistíme rovněž překlad se soudním ověřením.


Vysvědčení

Překlady vysvědčení jako je vysvědčení pro základní školu, vysvědčení pro střední školu, vysvědčení o ukončení základní školy a kursu pro získání základního vzdělání, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce, vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři, vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu ve vyšší odborné škole, vysvědčení o státní jazykové zkoušce, vysvědčení pro základní umělecké školy apod.


Životopisy

Překlady (plus následná konzultace správnosti formy) profesních strukturovaných životopisů, které se standardně skládají z osobních údajů (kontaktní údaje jako je jméno, adresa, telefonní číslo, email), informací o dosaženém vzdělání (především střední a vysoká škola s uvedením časového rozpětí, názvu školy a oboru studia), informací o pracovních zkušenostech (názvy společností a pozic a náplň práce na daných pozicích), informací o klíčových znalostech a dalších zkušenostech, schopnostech a dovednostech.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.