+420 720 221 398 / +420 242 441 830 Po-Ne 07:00 - 22:00

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost FOTION, s.r.o., se sídlem Pod Velkým hájem 1424/9, 153 00 Praha 5, IČ: 24725129, spisová značka C 169070 vedená u Městského soudu v Praze.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost FOTION, s.r.o., se sídlem Pod Velkým hájem 1424/9, 153 00 Praha 5, IČ: 24725129, spisová značka C 169070 vedená u Městského soudu v Praze. FOTION, s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našich služeb je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Platební podmínky

Všechny služby jsou uvedeny bez DPH 21%.

Platba předem je vyžadována u fyzických osob.

Platba na fakturu s týdenní splatností je určena pro právnické osoby.

Na všechny faktury se vztahuje stejná doba splatnosti a to jest 7 kalendářních dní.

Platbu lze provést převodem, hotově, nebo platební kartou.

Překlady a textařské služby

Zhotovitel se zavazuje po naplnění podmínek uvedených v čl. 1 vyhotovit sjednanou zakázku dle ujednání a to v určeném jazyce, ve sjednané době a předat ji dohodnutým způsobem.

Minimální odběr pro objednávku je jedna normostrana (1800 znaků včetně mezer).

Do cenové kalkulace se započítává každá započtená normostrana.

Objednavatel se objednávkou zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky.

Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce.

Pokud objednavatel nesplní svoji povinnost uvedenou v odst. 3.2.2 a ani ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky písemně neurguje dodání zakázky, má zhotovitel za to, že objednavatel zakázku řádně a včas obdržel.

Zakázka není dodána opožděně, jestliže zhotovitel dodá na základě urgence objednavateli opět zakázku a prokáže, že ji již jednou objednavateli odeslal.

Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

Reklamace

Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v souladu s objednávkou.

Vyhotovená zakázka má dále vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v odpovídající kvalitě.

Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad a případně i jejich výčet.

Pokud uzná zhotovitel reklamaci objednavatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady korekturu nebo má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky, a to maximálně ve výši 15%.

Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistí, nejpozději však do 14 dní od převzetí překladu objednavatelem.

Tlumočení

Zhotovitel se zavazuje po splnění podmínek uvedených v čl. 1 zabezpečit sjednanou zakázku (tlumočení) dle ujednání, a to v určeném jazyce, ve sjednané době a na sjednaném místě.

Společnost Fotion s.r.o účtuje každou započatou hodinu vytíženosti tlumočníka.

V případě zrušení tlumočení 24 hodin předem je účtován storno poplatek 50%.

V  případě zrušení tlumočení v den tlumočení je účtován storno poplatek 100%.

Dnem tlumočení se rozumí max. 8 hodin / den.

Zhotovitel zajistí tlumočení prostřednictvím kvalifikovaného a prověřeného tlumočníka (koncového dodavatele).

Objednavatel je povinen zajistit tlumočení v dohodnutém termínu a způsobem uvedeným v objednávce.

Objednavatel zašle zhotoviteli nejpozději 3 dny před plněním tlumočení podkladové materiály (např. program, protokol z předešlého jednání, referáty či jiné písemné texty, jsou-li k dispozici). Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se terminologie nebude brán zřetel. Zhotovitel se v takovém případě nemůže dostat do prodlení a není pro něj závazný termín dokončení a předání zakázky objednateli.

Doprava a náklady spojené s ubytováním

Objednavatel je povinen zabezpečit dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa plnění zakázky odpovídajícím dopravním prostředkem vzhledem k vzdálenosti míst, nebo využít naší dopravy do určeného místa dle platného ceníku, tj. 9 Kč / kilometr.

Objednavatel je povinen zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně 30 minut a to nejpozději po čtyřech hodinách tlumočení (tlumočící půlden).

Zhotoviteli vzniká právo na náhradu za čas promeškaný tlumočníkem v souvislosti s poskytováním tlumočení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění. Znění těchto obchodních podmínek považují smluvní strany za závazné.

Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku považovány za Všeobecné obchodní podmínky firmy Fotion S.r.o., a jsou platné pro všechny zakázky uzavřené po dni 1. 5. 2015.

Kontaktujte nás kdykoliv přes formulář nebo na telefonním čísle
+420 720 221 398

Nezávazná poptávka překladu

Do 15 minut vám zašleme nezávaznou cenovou kalkulacii

Kontaktujte nás

+420 720 221 398

+420 242 441 830

info@profiprekladatel.cz
Badge

Reference

Náš blog